کتاب نور و آینه ها که توسط نیما نیک‌نژاد نوشته شده است.که دارای شصت و شش صفحه می باشد. بعضی از اندیشمندان آن را علمی دانسته اند که درمورد جزهای مهم و اساسی به وجود آمده مواد و نیروهایی که آن اجزا بر هم دیگر اعمال می نمایند و همچنان نتیجه موجود از اعمال این نیروها صحبت می نمایند. علم فیزیک تحت عنوان کهن تر آن با معنی و مفهوم فلسفه طبیعی تا نیمه دوم قرن بیست میلادی طیف بزرگی از علوم را در برگرفته است .اما به به صورت رواج یافته که شاخه‌هایی به طور علوم بخصوصی از جمله شیمی و نجوم و فلزات و هواشناسی از آن جدا گشته اند و به مرزهای فعلی خویش محدود شده اند. تقریبا در حدود سال هزار و هشتصد و هفتاد میلادی اسم تازه ی فیزیک جایگزین اسم کهن این علم شد. بعضی دیگر از اندیشمندان همچنان علم فیزیک را علم انرژی نیز اسم داده اند. علم فیزیک علم پژوهش در خصوص جسم ها و قانونهایی است که به موجب آن قانونها تغییر حالت و حرکت جسم ها بدون تغییر یافتن ماهیت آنها برای خواندن و مطالعه قرار می گیرند. برای خرید کتاب نور و آینه ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نور و آینه ها