کتاب تأملات اینترنتی که توسط مسعود خیام نوشته شده است.که دارای سیصد و شصت صفحه می باشد. این اثر یکی از اولین نوشته های زبان فارسی در خصوص فلسفه علوم معاصر به زبان ساده می باشد. نامه‌نگاری الکترونیکی آخرین کار و عمل ارتباطی در قرن بیستم بوده که به کمک کامپیوتر و تلفن صورت گرفته است.در این اثر دو عاشق و معشوق موجود است که یکی داخل تهران و دیگری در واشنگتن قرار دارد و به هم دیگر ایمیل می‌زنند. ایمیل ها بسیار جذاب و غیر عادی می باشد . آنها مقولات گوناگون فلسفه ی علوم را با روش و زبانی بسیار ساده به گفتگو می‌کشانند. این دو هر چیزی را که درمورد پیشرفت‌های شگفت آور علم در سرنوشت ما می‌دانند و درموردش تفکر می کنند باهم درمیان می‌گذارند و به خیلی از قلمروهای تازه کشف شده علم حال حاضر دیدی می زنند.مطالعه نمودن حداقل یک اثر در باب فلسفه ی علوم واسه ی تمام انسانها یک اجبار یا یک واجب می باشد و اگر تا حال حاضر هیچ نوشته ای در این خصوص مطالعه نکرده اید می‌توانید تأملات اینترنتی را بخوانید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تأملات اینترنتی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تأملات اینترنتی