کتاب نظریه نسبیت چیست که توسط لاندائو رومر نوشته شده است.که دارای شصت و هشت صفحه می باشد.از دورانی که انیشتین نظریات نسبیت را تشکیل داده است زیادتر از پنجاه سال سپری می شود . این نظریات که در هنگامی از نظر بعضی از بازیچه ضد و نقیض ذهن و فکر به حساب آمده است.در حال حاضر به یکی از مبانی های علم فیزیک مبدل شده است.در حال حاضر فیزیک بی نظریه نسبیت به طور تقریبی مثل فیزیک بدون تصور درمورد مولکول ها و اتم ها امکان پذیر نمی باشد. حتی به سختی بشود همه ی پدیده های مختلف فیزیکی را که هیچ وقت نمی شد آن ها را بی درنظر داشتن نسبیت توجیه کرد برشمرد. به دلیل این نظریات دستگاه های بغرنجی مثل شتاب دهنده ذرات بنیادی احداث می گردد واکنش های هسته ای محاسبه می شود. اما تاسف بار است که این نظریه ها واسه ی هیچکس جز مقدار معدودی از کارشناسان و دانشمندان قابل درک و معلوم نمی باشد. البته این نظریات از رده تئوری های سخت است و نمی بایست انتظار داشت که افراد غیرمتخصص در فیزیک به راحتی بتوانند آن را درک نمایند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نظریه نسبیت چیست تماس بگیرید.

دانلود کتاب نظریه نسبیت چیست