کتاب انرژی خورشیدی که توسط محمد وافی محمدی نوشته شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.خورشید یکی از منابع بسیار بزرگ انرژی بلکه سر منشع زندگی و منشأ همه ی انرژیهای دیگر می باشد. خورشید به سیاره ما نور و گرما می‌دهد و ما می‌توانیم از این نور و گرما برای گرم كردن آب یا به كار انداختن ماشین‌آلات استفاده كنیم. در حدود شش هزار میلیون سال از متولد شدن این گوی و دایره ی آتشین سپری می شود و در هر ثانیه دو ممیز چهار میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می گردد.انرژی خورشید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خواهد توانست به دیگر اشکالات انرژی تبدیل می گردد و مثل گرما و الکتریسیته است.مانع های مهم و اساسی استفاده کردن از انرژی خورشیدی برگرفته متغیر و متناوب بودن اندازه ی انرژی و توزیع خیلی بزرگ و پهناور آن است. انرژی خورشیدی واسه ی حرارت آب و استفاده نمودن دینامیکی و حرارت فضایی ساختمان هاو خشک نمودن تولیدات کشاورزی و تولید انرژی الکتریسیته مورد استفاده قرار گرفته و خواهد گرفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انرژی خورشیدی تماس بگیرید.

دانلود کتاب انرژی خورشیدی