کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره که توسط شهرام محمدخانی نوشته شده است.که دارای سی صفحه می باشد.کتاب فوق یک برداشت روزآمد از نظرهای بنیادی مشاوره معاصر و مقدمات معانی و مفهومی و تجربی بر مصاحبات و مشاوره ارائه داده است. تاکید اثر بر راه ها و روش های فعال و راه حل مدار در بافت های چند فرهنگی و بوم شناختی می باشد. نوشته ی موجود که به سبب به کار گیری دانشجویان زمانه ی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تخصصی و کارآموزان و مربیها و سرپرستان و مدیران و مسئولها و خدمت های انسانی در تمام سطوح نوشته شده است.بر اندیشه و علم و مهارت هایی تاکید می نماید که هم در ارتباطات حرفه ای و هم در ارتبازهای شخصی کاربرد بسیار داشته و دارند.فشارهايي كه بر روابط ياورانه وارد مي شود برگرفته از معايب و مزايايي است.نه فقط خیلی از خدمات اضطراری کم شده يا حذف شده اند بلكه خیلی از حرفه ها و سازمان هايي كه معيشت خانواده ها به آنها متصل است از میان رفته اند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره تماس بگیرید.

دانلود کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره