کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران که توسط محمد حکمی نوشته شده است.که دارای هفده صفحه می باشد.اهداف اصلی از این تحقیقات و بررسی ها وجوه بسیار اساسی و اثرگذار در تدوین سیاست های ارتباط داشته با پژوهش های نانوتکنولوژی می باشد.به این سبب که نانوتکنولوژی در ابعاد جهانی و داخلی مورد تحقیق قرار گرفته است و در ابعاد جهانی به فرایند انجام گیری و رشد پژوهش های نانوتکنولوژی و تحقیقات کشورهای پیشرو در خصوص سرمایه گذاری بر روی تحقیقات نانوتکنولوژی و اولویت های سرمایه گذاری و سیاست های اتخاذ گشته در این باب و سوق گیری های آینده نانوتکنولوژی پرداخته شده و در بعدهای داخلی در اول به شناخت حال و احوال حاضر نانوتکنولوژی داخل کشور و شناخت پتانسیل ها و فرصت ها و تهدیدات ناشی از سرمایه گذاری در این قسمت و در آخر به نکته هایی که احتیاج است در نشکیل و به وجود آوردن سیاست های ارتباط داشته به بررسی های نانوتکنولوژی مورد دقت سیاست گذاران قرار گرفته اشاره دارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران