کتاب سخنان انیشتین که توسط فرهاد فروغمند نوشته شده است.که دارای چهارده صفحه می باشد. آلبرت اینشتین یکی از فیزیکدانان نظری اهل آلمان بوده است . او زیادتر به دلیل نظریات نسبیت و مخصوصا واسه ی هم ارزی جرم و انرژی مشهور گشته و آوازه آن در همه جا پیچیده است. علل خصوص اضافه بر آن او در بسط تئوری کوانتوم و مکانیک آماری سهم بسیار زیاد و متنوعی داشته است. اینشتین یکی از اشخاصی بوده که جایزه نوبل فیزیک را در سال هزار و نهصد و بیست و یک واسه ی خدمات بسیار خوب خویش به فیزیک نظری و مخصوصا به سبب کشف کردن قانون اثر فوتوالکتریک به دست آورده و گرفته است. او به سبب اثرات بسیار زیاد و چشمگیر خود به عنوان یکی از سرشناس ترین و بزرگترین فیزیکدانان شناخته شده است. کتابی که در مقابل شما وجود دارد صحبت و مباحثی را از او نقل قول کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سخنان انیشتین تماس بگیرید.

دانلود کتاب سخنان انیشتین