کتاب علوم غریبه که توسط محمود زارع نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد.علوم خفیه یا علوم غریبه یکی از دو شاخه ی علوم در تقسیمات کهن علم ‌ها داخل نظام آموزش مدرسه های اسلامی بوده ‌است.شاخه دیگر با این مفهوم است که علوم جلیه به طب و منطق و هندسه و غیره ارتباط دارد قانونهای تعیین شده ای دارد و در اثرها نگاشته و در مکتب ها درس داده می‌ شد اما علوم خفیه که علوم غریبه هم اکنون اسم داده شده است به نیروهای مافوق طبیعت پرداخته است. و اسرار آن در پیش عالمانش آشکار نبوده و پنهانی می ‌ماند.اعتقادات برخی از اندیشمندان امروزی بر این می باشد که شرح و ادعاهای نهان‌ شناسی یا همان علوم خفیه با علم امروزین سازگاری نداشته و از روش و شیوه های علمی بر پایه ی گونه ‌های علوم حال حاضر ثبت ‌پذیر نمی باشد .برای آنکه علوم حال حاضر زیادتر به نوعی ادامه دهنده مسیر پوزیتیویسم برای رسیدن به واقعیت ها می باشند.با دقت به نسبی و نقص داشتن علوم حال نمی شود دلیل محکمی بر وجود داشتن یا عدم وجود چیزی که در این دایره جای نمی شود آورد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علوم غریبه تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب علوم غریبه