کتاب اصول نامه نگاری اداری که توسط محمدنقی مهدوی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد.نامه نگاری قسمت بسیار مهم و اساسی از زندگی شغلی می باشد و خوب نامه نگاشتن خواهد توانست اثر اصولی و کارایی شرکت ها را زیاد کند . واسه ی مهارت در ایجاد کردن رابطه احتیاج به بسیاری از کلمات نمی باشد و تمامی ما قادر بر انجام این هستیم که مهارتمان را در نامه نگاشتن زیاد کنیم . هم اکنون نیز اگر در ذهن و خاطر داشته باشیم که ارابطه ی تاثیرگذار زیادتر از چیزی که به دادن اطلاعات اضافی به مطالعه کننده و به درک و فهمیدن درست از متون بستگی داشته است. اثر فوق اصول نامه نویسی نامه های اداری را مورد تحقیق قرار می دهد.نگاشتن نامه های اداری وظیفه ای سختر از نگاشتن سایر انواع نامه ها می باشد. یک نامه اداری می بایست از نظر سبک و ارائه به صورتی باشد که در میت حجم زیادی از نامه های روی میز دقت مطالعه کننده را جلب نماید. نامه در واقعی سفیر سازمان یا شرکت می باشد و چنانچه بد نگاشته شود نه تنها سبب بی اعتباری نگارنده آن است بلکه سبب بی اعتنایی به خواست سازمان یا شرکت همچنان خواهد شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول نامه نگاری اداری تماس بگیرید.

دانلود کتاب اصول نامه نگاری اداری