کتاب نقش اختلالات روانی در تاریخ تصوف که توسط علی اکبر ضیایی نوشته شده است.که دارای شصت و هشت صفحه می باشد. این نوشته ها و یافته ها از این فرضیات حمایت می نمایند که اشخاصی با اختلالات خلقی و اولیه ارتباط داشته با علائم سایکوزی خواهد توانست دلیل ایجاد اثرات بسیار بزرگی بر تمدن همچنان بوده باشند. آرزو می باشد این نحقیق قادر باشد زمینه را واسه ی کمک به اشخاصی که تحت تأثیرات آموزش‌های صوفیانه و عرفان‌های دروغین موجب بیماری‌های روحی و روانی و اختلال‌های سایکوتیک شود و فراهم آورد. نگارنده واسه ی جواب دادن به این سؤالات که چطور پیروان آنها گرد آن شخصیت‌ها جمع آوری شده‌اند و سیستم‌های اعتقادی تازه ای به ظهور رسیده و انجام شده و جاودانه می باشند که به مدل‌های اجتماعی آسیب شناسی روانی و پویایی گروهی همچنان پرداخته است.نگارنده ی این نوشته رفتارهای دینی حلاج را با اسم یکی از مشهورتری شخصیت‌های تصوف از نظر و دید عصبی و رفتاری مورد پژوهش قرار داده است تا به انتها و آخرین دستاوردهای علمی در باب طبیعت تجربیات دینی غیر اصیل دست پیدا کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نقش اختلالات روانی در تاریخ تصوف تماس بگیرید.

دانلود کتاب نقش اختلالات روانی در تاریخ تصوف