کتاب تاکنیک های بازاریابی که توسط حسن قلی زاده نوشته شده است.که دارای چهل صفحه می باشد.یکی از اساسی ترین مهارت‌های آدم حال حاضر در این فضای پیوسته در حال تغییر و حرکت می بایست مهارت پیوسته یادگیری باشد. در جهان ما به اندازه ایی اندیشیدن و شرایط و فضا به تندی تغییر می نماید که واسه ی آموختن امکان ندارد برای هر چیزی وقت بسیاری در نظر گرفت. به درستی بی‌سوادان قرن بیست و یک اشخاصی نیستند که مطالعه کردن و نگاشتن نمی‌دانند بلکه افرادی می باشند که قادر نباشند یاد گیرند و یاد دهند و آنچه را که یادگیری نموده اند فراموش کنند.قابل ذکر می باشد که اگر آموزش را هزینه بدانیم در وقت روبرو شدن با کم بودن بودجه و سختی و دشواریهای مالی بودجه آموزش جزو نخستین بودجه‌هایی می باشد که کم می شود و یا از بین می رود. ولی اگر علم و تخصص را از مهمترین سرمایه به حساب آوریم حتی در دشوارترین شرایط مالی هم اگر بودجه آموزش بازاریابی افزایش پیدا نکند حداکثر کم هم نخواهد شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاکنیک های بازاریابی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاکنیک های بازاریابی