کتاب اصول و مبانی ارتباطات که توسط غلامرضا آذری نوشته شده است.که دارای صد و سی و نه صفحه می باشد.بسیاری از افراد جامعه قادر نیستند به درستی با دیگران رابطه برقرار نمایند. اگرچه می‌توانند با هم دیگر حرف بزنند به صحبتهایشان گوش فرا دهند و به زمان مناسب به آنها جواب دهند. با این همه فنون خیلی مسائل در برقراری ارتباط تاثیرگذار وجود دارد که با تکرار و تمرین و این مهارت‌ها درونی خواهد شد.برای انکه قدرت برقراری ارتباط کارآمد موضوعی ذاتی نمی باشد بلکه نیز آموختنی است. در این اثر کوشش شده که تا مخاطب را با فن های ارتباطی و نظریات و مدل‌ها آشنا سازد.برقرار شدن ارتباط درست در پیروزی شما در محل کار و اجتماع خیلی تاثیرگذار است. نیروی برقراری ارتباط موثر و غالبا مقدار شایستگی و احتمال پیروزی شخص را تعیین می نماید. بیست درصد از اشخاص قادر نیستند ساده‌ترین فعالیت‌های رابطه را انجام خواهند داد. حدود شصت و سه درصد آنها خواسته‌های خویش را به صورتی واضح و روشن بیان نمی‌کنند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول و مبانی ارتباطات تماس بگیرید.

دانلود کتاب اصول و مبانی ارتباطات