کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت که توسط مرتضی رضوی نوشته شده است.که دارای هشتاد و هفت صفحه می باشد.جامعه شناسی شناخت علمی می باشد که ارتباطات متقابل و مناسبات نوع های گوناگون زندگی اجتماعی با انواع شناخت‌ها و اندیشه را نمایان می سازد. اجازه دهید واسه ی آن که زیادتر با طرح این موضوع آشنا گردیم مسأله دانشِ را با پذیرفتن یک مسامحه در ردیف‌های بیشتر مشاهده کنیم.تحقیقات درمورد چطور به وجود آمدن شناخت و آگاهی در آدم که چیزی به اسم ذهن به تشکیل می شود و بر زندگی فردی و اجتماعی آدم شکل و جهت می بخشد و عاقبت چیزی به اسم اجتماع و تاریخ را تشکیل می‌آورد. طرح مسئله اینگونه است که صورت مسأله‌ای از مسائل مهم و اصولی فلسفی را به نمایش خواهد گذاشت که از مسائل جامعه شناسی نمی باشد . در تفسیر جامعه شناختی اندیشه بشری آگاهی آدم به عنوان یک شگفتی اجتماعی مثل برخی پدیده‌های اجتماعی مورد تحقیق انجام می‌گیرد. اجتماع بر پایه ی چطور پیدایش آگاهی شخصی و آگاهی اجتماعی و مسیر دگرگونی این آگاهی و کاربردشان در تحولات سایر بعدهای جامعه از جمله اخلاق و اقتصاد و دین و سیاست است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت تماس بگیرید.

دانلود کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت