کتاب آینده طبیعت انسان که توسط وحید وحیدی مطلق نوشته شده است.که دارای چهل و یک صفحه می باشد.مزالب بسیار جالبی که داخل نوشته ی آینده طبیعت انسان مطالعه می نمایید گزارشات بسیار مختصر از صحبت ها و سخنوری های اندیشمندان و فلاسفه آینده‌نگر در انجام کنفرانسی تحت عنوان آینده طبیعت انسان می باشد. واژه در میان فارسی زبانان به یادآور معنی و مفهوم گوناگونی مثل طبیعت و ماهیت و گوهر و ذات و طینت و غیره می باشد. صفت‌هایی مثل نیکوگوهر و بدسرشت و خوش طینت تمامی واسه ی آدمها قابل انطباق هستند. هر اندازه که به دلیل حفظ گرایش‌های علمی و پرهیز کردن از کارهای قضاوت‌های شخصی مذهبی و فلسفی در تمامی متن از کلمه زمینه بحث مفهوم ها و معانی دیگر را جایگزین نموده و می بایست که به این محدودیت طبیعی زبان دقت فراوان و به خصوصی داشته باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آینده طبیعت انسان تماس بگیرید.

دانلود کتاب آینده طبیعت انسان