کتاب آمریکا در سراشیب که توسط ریموند لوتا نوشته و به دست منیر امیری ترجمه شده است.که دارای صد و سی و هفت صفحه می باشد.نکات بسیار مهمی و اساسی در مورد این اثر حائز اهمیت می باشد باید آنها را مطالعه نمود. در اول این اثر در اوایل دهه هزار و نهصد و هشتاد میلادی نوشته شده است. یعنی در زمانی که اتحاد شوروی دیگر یک کشور سوسیالیستی نبوده است و بر آن نظام سرمایه داری حکومت می نمود .دوم آنکه تیترهای فرعی که در آغاز هر قسمت خواهید دید در متون و مطالب مهم و اساسی موجود نبوده و به دست ترجمه کننده اضافه گشته است.اثر فوق دارای مطالبی چون سرمایه داری و قانون ارزش و کالا و بازار و تضاد اساسی سرمایه داری و بحران سرمایه داری و گرایش نزولی نرخ سود و انحصار و سرمایه مالی و سرمایه داری جهانی و ساختار قدرت بین‌المللی و امپریالیسم و کشورهای تحت سلطه و سرمایه‌های متعدد و رقابت و تئوری بحران عمومی می باشد که مطالعه کردن آنها بسیار به خواننده کمک میکند. و اطلاعات زیادی در دست مطالعه کننده می گذارد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آمریکا در سراشیب تماس بگیرید.

دانلود کتاب آمریکا در سراشیب