کتاب کندوی عسل که توسط حسین مجدفر نوشته شده است.که دارای بیست و چهار صفحه می باشد.به نظر خواهد رسید که معنی و مفاهیم سرمایه گذاری خطرپذیر در کشورما حتی واسه ی محققان و نوآوران همچنان مطلب جدید و ناشناخته است که این اثر تلاش کرده تا معانی پایه آن را خیلی مختصر و مفید واسه ی مخاطب اندیشمند اما کم‌اطلاع در این مورد شرح دهد.چه شخصی تعیین نموده است که دولت می بایست از جیب ملت خرج بررسی های هر مبتکری را تأمین نماید .از روز نخست چه فردی و با چه منطقی این توقع را در اذهان انسانها قرار داده است که واسه ی آزمودن هر طرح تازه ای و تجاری سازی آن منبه های ملی یک کشور می بایست صرف گردد.هر اندازه هم که یک طرح و نوآورانه و متحورانه هم که باشد موجب نمی‌شود که قسمتی از بودجه عمومی کشور را مختص به آزمون و خطا بر روی آن دهد. موردهای کم و البته بنیادینی مثل دفاع از کشور یا تقویت غرور ملی وجود داشته که صرف منبع های ملی برای آنها توجیه داشته اما در فضای درآمد و کار خصوصی سازوکارهای دیگری موجود نبوده و از طرح‌های مبتکران حمایت نکرده بلکه در آنها مشارکت نمایند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کندوی عسل تماس بگیرید.

دانلود کتاب کندوی عسل