کتاب امنیت در فضای سایبری که توسط پیام کریم آبادی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد.کتاب فوق به تحقیق و پژوهش درمورد راهکارهای امنیت در فضای سایبری پرداخته است.فضای سایبری از نظر ماهیت وجودی خیلی متفاوت از فضای مادی شناخته گشته در اندیشه ی ما می باشد . ماهیت فضای سایبری ماهیتی فرافیزیکی و غیرملموس می باشد و به صورت کلی تفاوت بسیار با ماهیت فضای سنتی دارد. در حقیقت به وجود آورندگان شبکه علل خصوص آن را با اینگونه ماهیتی تشکیل داده اند که هیچ وقت مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نیست و در آخر و عاقبت در قید و بندهای موجود درگیر نشود ولی این تفاوت‌های بنیادین هنگامی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های ارتباط داشته با فناوری اطلاعات وارد شده اند دچار چالش‌های بسیار عمیقی شده اند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امنیت در فضای سایبری تماس بگیرید.

دانلود کتاب امنیت در فضای سایبری