کتاب جهان تا سال ۲۰۲۵ که توسط پل کندی نوشته و ترجمه شده به دست عباس مخبر است.که دارای پانصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.کتاب جهان تا سال دو هزار و بیست و پنج چاپ سال هزار و نهصد و نود و سه است می باشد که تحلیل‌های آن بر پایه ی اطلاعاتی بوده که تا سال هزار و نهصد و نود و دو جمع‌آوری گشته است.پل کندی تاریخدان مشهور انگلیسی و یکی از استادان دانشگاه ییل آمریکا در این نوشته به بحث انگیزترین مسائل در ارتباط با جهان کنونی پرداخته است و آمادگی کشورها را واسه ی داخل شدن به قرت بیست و یک مورد پژوهش و حقیق قرار داده است. کانون دقت و نظر این اثر نیروهای تغییر دهنده دنیا ی معاصر در فراسوی مرزهای دولت ملی می باشد. او اثرات این رویدادها را بر قسمت های گوناگون دنیا تا سال دو هزار و بیست و پنج تصویر و رهنمودهایی ارائه کرده است. مطالعه کننده در این نوشته با بسیاری از جدیدترین اندوخته ها و یافته های علمی و اطلاعات آماری آشنا می گردد و در مسیرهای و راه های بحث انگیز مسائل و تعارض‌های دنیای معاصر قرار گرفته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جهان تا سال ۲۰۲۵ تماس بگیرید.

دانلود کتاب جهان تا سال ۲۰۲۵