کتاب جهانی شدن که توسط مهدی اختر محققی نوشته شده است.که دارای هشتاد و هفت صفحه می باشد.از بکار بردن کلمه ی جهانی شدن در محفل های علمی وقت بسیاری سپری نشده است ولی ریشه‌های آن به سال‌های بسیار زیاد بر می‌گردد. حتی شروع فرایند جهانی شدن را می شود به دورانی نسبت داد که نخستین داد و ستد در میان قومها بوجود آمده است.تجارب عامل اساسی در شناساندن و فهماندن قومهای گوناگون به هم دیگر است. هنگامی محصولی در جایی تولید گردد و به نقطه دیگری فرستاده شود این تنها کالا نمی باشد که به دست مصرف کننده رسد بلکه پیغامی هم با خود به همراه داشته و آن این بوده که در گوشه‌ای دیگر از این دنیا شخصی با آداب و رسوم گوناگون این کالا را تولید نموده است.عامل دیگری که به جهانی شدن ارتباط دارد فرهنگ می باشد . جهانی شدن با خود رابطه ی قوم ها و گروه‌ها را به همراه داشته است. به اعتقاد گروهی از اجتماع شناسان برخی این روابط یک طرفه بوده یعنی به اندازه ای فرهنگ یک قوم واسه ی قوم دیگر جذاب است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جهانی شدن تماس بگیرید.

دانلود کتاب جهانی شدن