کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی که توسط سیدحسین اسحاقی نوشته شده است.که دارای سیصد صفحه می باشد.کتاب فوق ارزش جهاد اقتصادی را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و جستجو نموده است و با تحقیقات و پژوهش های آن تمدن و پیشرفت کشور اسلامی ایران را نوید داده است.اثر موجود در هفت قسمت جهاد اقتصادی را برای ما توضیح داده است. جهاد اقتصادی در پرتو آموزه های اقتصادی اسلام و الگوبرداری از سیره اقتصادی معصومین و موانع و مسیرها و روش ها و آسیب های مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و جایگاه دولت و حکومت اسلامی در جهاد اقتصادی و بیکاری بزرگترین معضل اقتصادی کشور و فساد اقتصادی و روش و راه های روبرو شدن با آن و بایسته ها و راهکارهای انجام گیری جهاد اقتصادی و عناوین قسمتهای هفت گانه این اثر می باشد .در آخر اثر همچنان بعد از تحلیل جایگاه دولت در جهاد اقتصادی و معرفی شیوه های روبرو شدن با فساد اقتصادی به عنوان یکی از مانع های جهاد اقتصادی در جامعه حال حاضر مطرح و درمورد هر یک توضیحاتی داده شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی