کتاب مدیریت استراتژیک که توسط فرد آر.دیوید نوشته شده است.که دارای پنجاه صفحه می باشد. مطالبی که در داخل این اثر مطالعه می کنید درمورد استراتژی ها در عمل و مأموریت سازمان و پژوهش و تحقیق درمورد عوامل خارجی و بررسی عاملهای داخلی و تحقیقات و انتخاب استراتژی و اجرا نمودن استراتژی و مسائل مدیریت و اجرای استراتژی و مسائلی در خصوص بازاریابی و امور مالی و غیره می باشد. مدیریت استراتژیک با معنی هنر و علم تدوین و اجرا و ارزیابی وظایف چندگانه که سازمان را مجبور بر ساختن به اهداف بلند خویش می کند. مرحله های مدیریت عبارتند از استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها است.کلمه ی استراتژی یا راهبرد مفهومی می باشد که از دوره ی نظامی نشأت گرفته و پس از مدتی در سایر عرصه ها از جمله اقتصاد و تجارت و علل خصوص عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد بسیاری برخوردار شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدیریت استراتژیک تماس بگیرید.

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک