کتاب ترمودینامیک سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج که به دست وان وایلن نگاشته شده است.اثر فوق توسط مهدی بازرگان ترجمه شده است.کتاب روبرو به طور پلی کپی و جزوه درسی در حوالی سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج در دانشگاه های ایران درس داده می شوند و در شامل همه ی سرفصل های این درس اساسی در مهندسی مکانیک تاسیسات و مهندسی شیمی می باشد.در مثال های بسیار آموزنده و جالب این اثر هردو سیستم آحاد اندازه گیریبین المللی و سیستم اندازه گیری انگلیسی به کار گرفته شده است و همچنان دانشجویانی که از این اثر استفاده می کند می بایست در استفاده از این دو سیستم متفاوت توجه کافی مبذول نمایند.این اثر در دو ترم و به طور درس سه واحدی توسعه یافته است. انتشارات این کتاب دانشگاه علم و صنعت می باشد و در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج به چاپ رسیده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترمودینامیک سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج تماس بگیرید.

 دانلود کتاب ترمودینامیک سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج