کتاب نیوتن در ۹۰ دقیقه که به دست جان گریبین و مری گریبین نگاشته و توسط پریسا همایون روز ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر ذکر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد شصت و چهار صفحه است.اثر نیوتن در ۹۰ دقیقه كه واسه ی نوجوانان و جوانان به فارسی برگردانده شده شامل قصه های زندگی و کوشش و اکتشافات آیزاك نیوتن یکی از دانشمندان و فیزیكدانان و ریاضی‌دان و فیلسوف انگلیسی می باشد. او شیوه ی جدید مشاهده علمی را كه گالیله مبدع آن بود ادامه داد و خواندن كپلر را کامل نمود. او قوانین جاذبه عمومی را كشف كرده و قانونهای مهم و اساسی دینامیك را وضع کرد.او هم اکنون تئوری نور و رنگ را ارائه کرد و پایه ی كشفیات اساسی عدسی‌ها را پی‌ریزی نمود. نیوتن بعد از آن كه مطالعه های علمی خویش را تكمیل كرد ریاست ضرابخانه سلطنتی را در دست گرفت. و اصلاحات ضروری را در سیستم پولی كشور انگلستان پایه گذاری نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نیوتن در ۹۰ دقیقه تماس بگیرید.

نیوتن در ۹۰ دقیقه

دانلود کتاب نیوتن در ۹۰ دقیقه