کتاب زنان ریاضی دان و دانشمند نوشته انجمن ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا می باشد و توسط پرویز امینی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات نی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و دو صفحه است.کتاب زنان ریاضی دان و دانشمند از کمتر اثرهایی می باشد که درمورد زنانی حرف می زند که با وجود محدودیتها و باور همگانی در اینباره که علم یک حرفه مردانه می باشد خویش را به اجتماع خود شناسانده اند و با وجود خویش مهر اشتباه بر این حرفها و باورها زده اند که دانشمند نخواهد توانست زن باشد. انجمن ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا که مسئولیت آموزش معلمان ریاضی را به کول خود کشانده اند در عملی کم نظیر با همکاری بیست فرد از معلمها و افراد معروف ریاضی و علوم به جمع کردن اطلاعات لازم به موجب نگارش این اثر درمورد نقش و موقعیت زنان اندیشمند در تاریخ علم یاری کرده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنان ریاضی دان و دانشمند تماس بگیرید.

زنان ریاضی دان و دانشمند

دانلود کتاب زنان ریاضی دان و دانشمند