دانلود کتاب جاذبه و جادو اثر آیزاک آسیموف

نام آشنایی است ایزاک آسیموف در دنیای علم و کشهکسان و داستانهای علمی تخیلی راجع به کیهان و ستاره ها و موجودات فرا زمینی

کتاب جاذبه و جادو نام مجموعه داستانی از نویسنده امریکایی البته اصالتا روسی بود.روسی تبار بوده است.

کتاب جاذبه و جادو توسط نشر افق در سال هزار سیصد هفتاد چهار توسط محمد قصاع بفارسی برگردانده و چاپ شده است

 

دانلود کتاب جاذبه و جادو اثر آیزاک آسیموف