دانلود کتاب انسان اجتماعی اثر رالف دارندرف

یکی از کتابهای رالف دارندرف نویسنده برجسته و شهیر المانی که در زمینه اجتماعی و نقد آن و جامعه شناسی و تاریخ نام اشناست.همین کتاب انسان اجتماعی است که در پیشرو دارید

کتابی بسیار ارزنده و نتیجه سالها تلاش نویسنده راجع به انسان اجتماعی.

ایشان از نظریه پردازانی بود که بلعکس ساختارگرایان تعارض و تضاد را مخصوص همه جامعه ها و حتی دلیل پویایی جوامع می شناسد.

بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که جوامع را نظامی بسته و متعادل می دانند و همینطور تضادهای رایج در جامعه و تعارضهای اجتماعی را حل شدنی می پندارند.

نویسنده این کتاب باور دارد که تعارضات اجتماعی در کلیه سطحهای جامعه حضور پر رنگ داشته و حتی در کمترین وکنترل شده ترینش تعارض میان نقشها میباشد.و پس از ان در سطوح مختلف جوامع و حتی فراجامعه تاثیر می گدارد.ترجمه پیشرو توسط مترجم بسیار خوب و دانا غلامرضا خدیوی صورت گرفته و توسط انتشارات آگاه در دهه هفتاد برای نخست بار بچاپ رسیده است.

 

 

 

دانلود کتاب انسان اجتماعی