دانلود کتاب انسان تک ساحتی اثر هربرت مارکوزه

کتاب انسان تک ساحتی نخست بار در سال هزار و نهصد شصت چهار در انگلستان بچاپ رسید. و پس از بسیار مورد تمجید منتقدین ادبی و علمی قرار گرفت و به سرعت به زبانهای دیگر جهان ترجمه شد . تا دهه پنجاه شمسی در ایران  توسط محسن مویدی بفارسی ترجمه گشت.و کلیات کتاب انسان تک ساختی بر پایه 3 بخش میباشد .

که بخش اول نویسنده مبحث جوامع تکساختی را با زیر مجموعه هایی مانند جهان کنترل شده سیاست.اندیشه بسته.نظارت نو ظهور و پیروزی وجدان تیره بخت مطرح می نماید.

و در بخش بعدی با موضوعیت کلی تفکر تکساختی به مفاهیم مانند فلسفه تک ساختی و پیروزی اندیشه مثبت و از مثبت تا منفی و شکست منطق تضاد ادامه میدهد .

و در اخرین بخش که فصل پایانی و سوم میباشد .هربرت مارکوزه با موضوعیت اصلی دگرگونی های تاریخی به زیر شاخه های مانند استنتاج و نبردهای تاریخی و فلسفه ش تا جوامعی برای ازادی خاتمه میدهد

 

 دانلود کتاب انسان تک ساحتی