دانلود کتاب تاریخ تریاک و تریاکی در ایران اثر ح . کوهی کرمانی

پیرامون تریاک یا افیون باید گفت که اولین  داروی ساخت انسان است در کل تاریخ  که در اثار باقی مانده باستان مثلا به زبان باستان مثل خط میخی و سومری نشانه های برای گیاه خشخاش استفاده میکردند که به مفهوم گیاه شاد افرین یاد میشده است.همینطور در مصر باستان که ایشان کاشتن و زراعت خشخاش را از سومریها یاد گرفتند و توسط ایشتان بود که به خاصیتهای خشخاش و افیون اگاه شدند.

و به ترتیب از کشور مصر به اروپا یعنی روم و یونان رفت و از آن برای یک داروی گیاهی ارامبخش و ضد درد و ضد غم استفاده میگشت.

و انچه که از گزاراشت تاریخی مشهود است در ایران نیز از زمان باستان این گیاه و کاربرد و خواص ان را می شناختند و به نقل از استاد ایرانشناسی دکتر پورداوود که عرب ها  که توسط مصریان از افیون  مطلع شدند تریاک را به کشورمان اوردند. و یکی از دلایل استفاده شان برای مبارزه با افسردگی در سفر . انرژِی و نشاط بیشتر به خود و شترهایشان میداند

کتاب تاریخ تریاک و تریاکی در ایران به کوشش ح . کوهی کرمانی کتابیست تحقیقی بر این ماجرا که در سال هزار سیصد و سی توسط انتشارات علمی بچاپ رسید

 

دانلود کتاب تاریخ تریاک و تریاکی در ایراندانلود کتاب تاریخ تریاک و تریاکی در ایران