دانلود کتاب زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد اثر سید عبدالله کاظم

 

 موضوع زنان و حقوق شان در افعانستان یکی از موضوعات بسیار حساس و در عین زمان در خور توجه و دقت است.
این موضوع از آغاز تا انجام قرن بیست در افغانستان نشیب و فرازهای جدی را پیموده و هر وقت تحولی در زمینه به میان امده است. جامعه مردسالار و عنعنه گرای کشور با حرکت شدیدا محافظه کارانه جلو انرا گرفته و یا انرا به حیث یک حربه مدهش علیه رژیم بکار بسته و با تعبیر و تفسیرهای دینی ذهنیت عامه مردم را علیه ان شورانیده است.رژیم ها و سران حکومتی نیز در قبال این اوضاع گاهی بصورت افراطی به پیش رفته و زمانی نیز شدیدا به عقب گام گذشاته اند.
طوریکه در هر دو حالت تحول نیز شدیدا به عقب گام گذاشته اند.
طوریکه در هر دو حالت تحول در امور زنان را از مسیر ارتقایی تدریجی ان بیرون کرده و دچار رکود و سرگشتگی ساخته اند.
در این ارتباط یقینا این سوال مطرح میگردد که چرا چنین حساسیتها در مورد زنان در کشور ما وجود دارند و چرا ما تا حال نتوانسته ایم یک راه سالم را به حیث یک ارتقایی با تفاهم و اشتراک مساعی اکثریت مردم در پیش گیریم و همیشه کوشیده ایم نصف نفوس کشور خود را در حاشیه برده و اکثریت انرا در خانه ها محصور کرده و یا در زیر چادری از اشتراک در اتمور اجتماعی سیاسی و فرهنگی دور نگهداریم موضوع زنان و حقوق شان در افعانستان یکی از موضوعات بسیار حساس و در عین زمان در خور توجه و دقت است.
؟
ارایه جواب به همین سوالها انگیزه اصلی نوشتن این کتاب بوده و کوشیده ام تا ریشه های عمیق معضله را در رویدادهای تاریخی کشور در طول قرن بیست جستجو نموده و نشیب و فرازهای انرا بطور تحیلی بررسی تا درسی از تاریخ اموخته باشیم.

برای خرید کتاب زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد