دانلود کتاب گنجینه نامهای ایرانی اثر مهربان گشتاسب پور پارسی

 

 

سپاس اهورامزدا را که آرزوی دیرین چهل ساله مرا برآورد و کامیاب به چاپ و پخش «گنجینه» نامهای ایرانی که از سال ۱۳۱۰ تاکنون سرگرمی شادی بخش نگارنده بوده و گرفتاریهای زندگانی گرچه این آرزو را پس انداخت ، ولی خوشبختانه بروزگاری کشانید که فرخنده جشن ۲۵۰۰ ساله بنیادگذاری شاهنشاهی ایران برگذار میشود ، تا بیادگار این جشن خجسته و تاریخی که گویای بزرگی و فرهنگ درخشان نیاکان بزرگوار است به پیشگاه جانشین راستین و خردمند کوروش بزرگ : خدایگان شاهنشاه آریامهر، محمدرضا شاه پهلوی که روزگار شاهنشاهیش پایدار و دراز باد پیشکش گردد و آرزومند است در پرتو داد و آئین رهبر تاجدار ، پایگاه سربلندی این کشور و آسایش و نیکبختی مردم این مرزو بوم ، بر فرازنائی استوار گردد که همۀ جهانیان بر آن رنگ برند و از آن پندآموزند . آنکه بتاریخچه و ریشه و بن نامهای گردآوری شده پرداخته شود ،
به روان پاک رضاشاه بزرگ، سر دودمان شاهنشاهی پهلوی که زنده کننده بزرگیهای این سرزمین و زبان و فرهنگ پارسی است درود میفرستم و فروهر پاك او راميستايم . آغاز گردآوری نامهای این گنجینه از سال ۱۳۱۰ خورشیدی ، هنگامیکه نگارنده دانشجوی کالام مكائ تیر آن بود ،میباشد که خوشبختانه در سال ۱۳۱۴ ما
رستاخیز فرهنگی ایران بفرمان شاهنشاه فرهنگ دوست و بنیادگذار ایران نوین انوشه روان، رضاشاه بزرگ، فرهنگستان ایران بنیاد گردید و نخستین گام فرهنگستان برگزیدن واژه های شیرین پارسی جای واژههای بیگانه بود که نگارنده را نیز دلگرمی بیشتر داده به گردآوری نامهای زنده و فراموش شدش نیاکان از گوشه و کنار بر انگیخت و اهورا مزدا را سپاسگزارم که مرا کامیاب و در چاپ و پخش و گنجینه نامهای ایرانی، پیروزی بخشید و اینک در این گنجینه نزديك به ۳۱۰۰ نام مردان و ۱۸۰۰ نام زنان ، به هم میهنان ارجمند شناسانده و امید است همگان را پسند آید و برای نامگذاری فرزندان خود از آن بهره گیرند.

 بر هر پدر و مادری بایسته است که برای فرزندان خود نامی زیبا ، با آرشی خوب و بالاینده برگزینند تا در آینده پایه بزرگ منشی و سروری فرزندان خود را بالا برند. اگر نام زشت و خواری آور و كوچك كننده برای نوزاد خود برگزینند در سراسر زندگی، فرزندان از پدر و مادری که چنین نامی زشت و ناخوشایند برای آنها برگزیده دلخور و ناخشنود و اندوهگین خواهند بود و چه بسا که از دیدگاه روانی، این جود نامها در اندیشه و سرنوشت دارنده آن اثر بدی داشته باشد. گرچه ممکن است همه نامهای گردآوری شده، پسند جویندگان نام زیبا نباشد ولی بیگمان هر کس میتواند به آسانی از میان این نامها ، برای فرزندان و خانواده خود و خویشان و دوستان ده ها نام زیبا و پسندیده و دلخواه برگزیند. نامهای کنونی ما ریشه و من بسیار کهن و تاریخی دارد . تند باد رویدادهای زمانه که چندین بار بدین مرز و بوم وزیده، گرچه شاخه و برگهای درخت تناور و کهن ملیت و فرهنگ و زبان ما را ریخته ولی خوشبختانه تنه و ریشه کهن این درخت پابرجا مانده و از سر چشمه دیرین خود نکاسته است. با این پیشینه در دوران شاهنشاهی پهلوی با توجه و فرمان شاهنشاه، از راه فرهنگستان و دانشمندان و پژوهندگان ایران شناس دوباره آنرا آبیاری و بار دیگر شاخه و برگه آن جوانه زده و سرسبزی و زندگی خود را از سر گرفته است گرچه چندین بار با وزیدن تند باد رویدادها و دگرگونی گویشها (لهجه ها) نامها تیز ریخت دیگر بخود گرفته، ولی خوشبختانه ریشه خود را از دست نداده است .

 

برای خرید کتاب گنجینه نامهای ایرانی اثر مهربان گشتاسب پور پارسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب گنجینه نامهای ایرانی