کتاب هزار گلخانه آواز که به دست کاظم مطلق و مهدی عابدینی نوشته شده است.موسیقی و ریاضی ترین نمایه ی حس انسان است.این بعد از حس هم از طبیعت ذات انسانی و هم از ذات طبیعت او برگرفته شده است.به گفته ی دیگر حقیقتی می باشد که ریشه در معنویت وجود داشته ی انسانی و هم مادیت وجود ما داشته است.با اینگونه رویکردی می شود موسیقی را اختصاص داد به وجود و حسی دانست.مختصاتی که به احساس وجود و هستی می دهد و آن را امکان ساخته است.حس اولی ترین و در عین حال گسترده ترین صورت انجام اعمال موجودیت حیاتمند به ابژه های بیرونی می باشد و از این منظر می شود دریافت که تا چه حد حساس و دقیق و تحلیل ناپذیر است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هزار گلخانه آواز تماس بگیرید

دانلود کتاب هزار گلخانه آواز