کتاب هنر گرافیک محیطی که توسط مسیب استوار نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و ده عدد است. پیوندی که میان زندگی و محیط ما وجود دارد موجب شده که کلیتی به اسم گرافیک محیطی به وضوح قابل فهمیدن و درک می باشد. اشکال و چینش بعدهای و فضاهای وجود داشته بین ما و محیط اطراف ما بخودی خود حال خواسته یا ناخواسته بعضی موجب جذب این محیط می شود. نوعی طراحی که ارتباط هنرهای تجسمی با محیط بیرونی اطراف ما باشد. این طراحی موجب انگیزش و جذب و لذت بردن از امکانات است که در همه ی به دلیل ابزارهایی می باشند که موجب خلق این هنر می شوند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر گرافیک محیطی تماس بگیرید

دانلود کتاب هنر گرافیک محیطی

برگرفته از سایت مای بوک