کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی که توسط عادل قلی زاده نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و چهار صفحه می باشد. در این اثر کوشش فراوان شده است به اندازه احتیاجات نخستین هنرجوهای رشته نقاشی آنها را با اساسی ترین رشته های تجسمی آشنا کرده و معنی و مفهوم کارکردها و رویدادها و اتفاقات اصلی و مهم آنها در طول زمان به صورت مختصر از دید و نظر سپری نماییم.البته همان طور که در اول این مقدمه ذکر شده است به جز رشته های مورد بحث شده در این اثر آشنایی و شناخت برخی از رشته های هنری همچنان در تعمیق و با هم جور کردن به درک و فهم هنرجویان و دوست داران یک رشته شکل و صورتی شایسته خواهد داد که این مباحث و سخنها و مطالب خواهد توانست به موجب محور بودن مطالعه و تحقیقات واسه ی آنها بسیار سودمند و تاثیرگذار واقع شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی