کتاب رنگ که توسط مسیب استوار نوشته شده است.که دارای نود و شش صفحه می باشد. عرصه معانی و سر منشع وجود رنگ ژرفایی زولانی داشته آنگونه که مطلب علمی تکی نخواهد توانست در باب آن ایرادی گرفت. در معنی و مفهوم و ذکر کامل رنگ داخل ایران اثر بخصوصی به نگاشتن نرسیده و فقط می شود به مقداری اثر فارسی اکتفا نمود. از این رو بر آن می باشم تا قادر باشم معنی بسیار ظریف از تاسیس نمودن رنگ و فهمیدن شناختی آن را تهیه کرده و تدوین نمایم. از سال هزار و سیصد و هفتاد و نه عملیلاتهای خویش را در خصوص طراحی و گرافیک داخل شیراز شروع نمودم و بعد از فعالیت داخل شرکت های گوناگون و به دست آوردن کمی تجربه در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار یکی از عضوهای انجمن گرافیک ایران و شبکه طراحان گرافیک ایران شدم . بعد از آن در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه انتخاب در خصوص طراحی پوستر هفتمین فستیوال مناطق مالزی و در سال هزار و سیصد و نود منتخب در باب طراحی پوستر جشنواره دوسالانه گرافیک نخجوان شدم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رنگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب رنگ