کتاب هنر مسلح که توسط امین قضایی و بابک سلیمی زاده نوشته شده است.که دارای صد و شصت و سه صفحه می باشد. هنر مسلّح به شما یاد خواهد داد که در هیچ کدام مکان امنی در جنگ و ستیز مواقع نمایشی وجود نخواهد داشت. اگر همه ی تعریف هایی که از هنر شده را در یک جا جمع آوری نماییم هم هی تمام آنها داخل یک نقطه مشترک خواهند بود و کالای هنری کارکردی بیشتر از کارکرد مصرف شده دارد.کارکردهایی از جمله بیان نمودن و نمایان کردن. به صورت دیگر کالای هنر خواستار فراروی از نیاز و اهمیت های مصارف کالایی خویش می باشد. یک اثر شعر همانند یک دستمال کاغذی مصرف نخواهد شد.یا اینکه یک اثر نقاشی شاید مثل پرده ی اتاق خواب شما به دیوارتان آویزان گردد ولی این عمل برای نمایان کردن است و نه برای مصرف انجام می گیرد. به اندیشه می رسد که اهداف کالای هنری ارائه دادن نظامی از نمایه ها و ایماژها واسه ی سخنوری گری و نمایش دادن است. ولی کالای هنری این خصوصیت فراکالایی را به پاداش و نیکی نفی کارکرد مصرفی خود بدست خواهد آورد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر مسلح تماس بگیرید.

دانلود کتاب هنر مسلح