کتاب رئالیسم که توسط ابوالقاسم کاخی نوشته شده است.که دارای نه صفحه می باشد. رئالیسم به طور دیگر واقع‌گرایی نام داده شده است. واقع‌گرایی یا رئالیسم در انواع هنرهای تصویری و ادبیات و نمایان کردن چیزها به صورتی می باشد که در سرنوشت روزمره ما بوده و بی وجود هر طور آرایش یا تفسیر بسیار زیاد است. این کلمات هم اکنون واسه ی توضیح و تشریح اعمال هنری که واسه ی آشکار نمودن درستی و مسائلی همانند زشتی و دون همتی را تایید نموده اند و همچنان به کار گرفته می شوند.بی تردید یکی از نمودهای پا بر جای تئاتر معاصر دنیا که نظر و دید خویش را به طور عمده به افراد و اجتماع انداخته واقع گرایی در ادبیات نمایشی می باشد.روشی که به راحتی با مخاطب خویش رابطه برقرار می نماید و با اعتنا بر طبیعت سرگذشت چطور زندگی کردن را به آدمها یاد می دهد.انسانهایی که با خوبیها و بدی هایشان و جذابی و بی رحمی و نیک بختیهایش ترحم و سنگدلی و درندگی و انسانیتش و بر زمانه ی زندگی می تازد و خود را در بوته ازمایش قرار خواهد داد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رئالیسم تماس بگیرید.

دانلود کتاب رئالیسم