کتاب تئاتر و کارگردانی که توسط ژان ژاک روبین نوشته و ترجمه آن به دست مهشید نونهالی انجام شده است.که دارای سیصد و یک صفحه می باشد.کارگردانی تئاتر در حال حاضر هنر به مفهوم و معنی کامل کلمه می باشد. کارگردانی تئاتر دیگر به ایجاد کردن وسایل بازنمایی یک مطلب نمایشی محدود نمی گردد بلکه نمایش را تداوم بخشیده و تغییر داده و آن را نمایان خواهد ساخت . کارگردانی تئاتر هنر آفرینش و بازآفرینش می باشد و محل شناخت.اهداف این اثر که نه نوشته ی فنی می باشد و نه رساله زیباشناختی و نه حتی تحقیقات تاریخی همین می باشد و در آخر تلاش می کند تا رویدادهای گوناگونی را مطرح سازد که ویژگی های امروزی کارگردان تئاتر را به دست می‌دهد.این اثر با صحبت کردن از کارگردانی نمایشی معاصر و به صورت کامل کارگردانی ارتباط داشته به سی سال اخیر و از وصف یک میراث شروع می گردد و تلاش می کند تا ریشه‌های به طور تقریبی صدساله‌ای را تجسم سازد که تئاتر فعلی به آن اندازه که تصور می گردد از آن نبریده است. و با صحبت کردن از هنر به پژوهشی درمورد سازماندهی تئاتر در فرانسه ختم می گردد. برای خرید کتاب تئاتر و کارگردانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تئاتر و کارگردانی