کتاب ژانرهای سینمایی که توسط بری کیت گرانت نوشته و ترجمه آن به دست شیوا مقانلو انجام شده است.که دارای صد و هشتاد و یک صفحه می باشد. اثر فوق نوشته ای شایان توجه در خصوص فیلم‌های ژانری به حساب می آید. نگارنده بعد از ذکر مقدمه‌ای کامل و مفید درمورد معنی و مفاهیم ژانر و نظریات ژانر بحث های مورد دقت و توجه خویش را در چهار فصل مهم و اساسی ارائه و رابطه ی ژانر را با اجتماع و نظریات نگارنده و مقوله بازنمایی سینمایی بیان کرده است. هر یک از قسمت های مورد اشاره با مثل های موردی از فیلم‌های مطرح و گوناگون در ژانرهای وسترن و علمی و تخیلی و ترس و حوادث همراهی می گردد تا مطالعه کننده به درکی روشن و ملموس از مبحث های طرح گشته دست پیدا کند .بری کیت گرانت یکی از اشخاص بسیار مشهور و سرشناس در خصوص نقد ژانر در حوزه نظریه فیلم می باشد. او دکترای خویش را از دانشگاه ایالتی نیویورک گرفته است و هم اکنون استاد رشته فیلم و فرهنگ توده داخل دانشگاه براک قرار گرفته در انتاریوی کانادا است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ژانرهای سینمایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب ژانرهای سینمایی