کتاب فن و هنر عکاسی که توسط هادی شفائیه نوشته شده است.که دارای شصت و دو صفحه می باشد.در زمان و سال های گذشته حتی پیش از آنکه عکاسی ابداع و تصویر به اثبات رسد بر پایه ی آن یعنی جعبه تاریک موجود بود و مورد استفاده قرار گرفته است .این وسیله ی بسیار ساده را ابن هیثم اندیشمند مسلمان در قرن پنجم هجری واسه ی دیدن کسوف استفاده نمود و نقاشهای ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را واسه ی طراحی واضح تر منظره‌ها و ملاحظات دورنمایی درست به کار بردند. سیاه شدن املاح نقره به موجب تابیدن نور هم اکنون از سمت بعضی از اندیشمندان علل خصوص شولتسه آلمانی از سال هزار و هفتصد و بیست و هفت مورد بررسی قرار گرفته بود. در سال هزار و هشتصد و دو وج وود انگلیسی بر روی سطوح حساس شده با نیترات نقره نقش‌های شفافی به دست آورد.عاقبت میان سال‌های هزار و هشتصد و بیست و دو و هزار و هشتصد و بیست و شش یک اختراع کننده ی اهل فرانسه به اسم ژوزف نیسه فور نیپس واسه ی نخستین دفعه توانست تصویر ایجاد آمده در جعبه تاریک را ضبط و به اثبات رساند و تا اندازه ای به آن ظباط ببخشد. او اندیشمند بزرگی است ولی واسه ی عملی ساختن و زیاد نمودن و ترقی با اختراع خود به همکار ثروتمندی احتیاج داشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فن و هنر عکاسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب فن و هنر عکاسی