کتاب اصول کارگردانی سینما که توسط نیکولاس تی. پرافیز نوشته و به دست رضا نبوی ترجمه شده است.که دارای دویست و هفتاد و یک صفحه می باشد.آدم احتیاج به روایت دارد. در تمام زمان نیز بوده است. این احتیاج به روایت نقش اساسی در تمام فرهنگ‌های گوناگون دنیا و شاید حتی در پیشرفت و ترقی کردن خود بشر بازی نموده است. به دلیل قضیه احتیاج به زندگی مغز ما به گونه ای تشکیل شده است که در مقابل به محرک‌های ورودی حساسیت نشان می دهد. من و ما و تمامی از همچنان نیاکان چهل هزار سال قبل ما هر یک به شیوه ی خودمان به این امرها یک معنی خواهیم بخشید و به صورت دیگر یک داستان درست می کنیم.مخاطبان مهم این اثر دانشجویان کارگردانی‌ هستند و فرض من این می باشد که همه آنها خواستار تماشاگرشان درگیر یک داستان سینمایی هستند .در تمامی این اثر تأکید اصلی بر مهارت داستان‌گویی روایی در صحنه کلاسیک می باشد. اهداف اصولی ارائه جعبه ابزاری بوده که مجهز به تمام گونه ابزار ضروری تا بشود به کمک آنها در پرداخت هر طور داستانی مهارت پیدا نمود. برای خرید کتاب اصول کارگردانی سینما به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اصول کارگردانی سینما