دانلود کتاب هنر تئاتر که توسط عبدالحسین نوشین نوشته شده است.که دارای دویست و چهل صفحه می باشد.هدف مهم و اساسی سروکار اصلی اکتور با ادبیات و هنر پلاستیک می باشد و کار او از سه عامل سخن و حالت و جنبش ترکیب شده است. ما سخن و حالت را در قسمتی و جنبش را در قسمت دیگر تعریف و تفسیر می نماییم و در آخر قسمت دیگری به مقدار و اندازه ی سن اختصاص خواهیم داد.هنر تئاتر مرکب می باشد و از چند هنر گوناگون از جمله ادبیات پییس تئاتر و نقاشی دکور و لباس و گری و موسیقی و هنر پلاستیک رقص و نمایش حالات بدن و معماری دکورهای باحجم و همچنان دو فن دیگر که این نمونه جمع آوری شده را تکمیل می کند و آن دو عبارت می باشد از فن روشنایی و فن ماشین‌سازی سن که قصد آن ساختن و تشکیل آلات بسیار گوناگون واسه ی به وجود آوردن صداهای متنوع مثل غرش رعد و خروش دریا و طوفان و ریزش باران و هزاران آوای دیگر که در طبیعت وجود داشته و می‌باشد و هم اکنون ساختن هر طور آلات و اسباب مکانیکی که واسه ی نمایش یک پییس احتیاج می باشد. برای خرید کتاب هنر تئاتر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هنر تئاتر