کتاب مقالات سینمایی که توسط سیدمرتضی آوینی نوشته شده است.که دارای نود و نه صفحه می باشد.این نوشته نمونه جمع آوری شده از مقالات شهید سید مرتضی آوینی می باشد که پیرامون موضوع سینما جمع آوری گشته است.مقالات این کتاب از جمله آینه جادو و جذابیت در سینما و جادوی پنهان و خلسه نارسیستی و مونتاژ به مثابه معماری سینما و فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما و رمان و سینما و تلویزیون می باشد. داخل فیلم هیچ تصویری نخواهد توانست سهوا یا بطور تصادفی در بین مجموعه تصاویر فیلم قرار گیرد. این یک اصل به صورت کامل بدیهی بوده که آدم ها را به یک خصوصیت کامل درمورد واقعیت سینمایی راهبر می‌شود. مراد از حقیقت سینمایی همان واقعیتی بوده که بر پرده سینما عرضه می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقالات سینمایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مقالات سینمایی