کتاب هنر نمایش در ایران که توسط شهاب پازوکی نوشته شده است.که دارای صد و سه صفحه می باشد.نمایش به عنوان یک روش رابطه های بخصوص در بعدهای مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خویش قرار داده است. تجربه نمایان کرده که این هنر در عصرهای گوناگون ابزار مناسبی واسه ی برقراری تعاملات فرهنگی و متناسب ذهنی و ملموس ترین قالب واسه ی طرح مضوع های فلسفی و عقیدتی و اصلی ترین طرق تعمق در موضوعهای انسانی و کیهانی بوده است.نمایان ساختن پدیده ای فراگیر و دنیا شمول است.در حال حاضر زندگی آدمی به واسطه دستاوردهای تکنولوژیک ارتباطات در محاصره و سیطره رسانه های نمایشی صورت گرفته می باشد. دوری کردن و صرف نظر نمودن از این رسانه های هم سو و یکپارچگی آنها با اصول ارتباطی نمایش می شود که شکلهای مختلف بیان نمایشی را در هر اجتماعی سراغ گرفت. هر اندازه امکان دارد این شکلها بیانی با قالب مرسوم و پذیرفته گشته نمایش متفاوت باشند ولی نوشته های ماهوی همانند نمایشگری و مشاهده از جمله مشترکات بنیادین تمام آن ها به شمار می آید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر نمایش در ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب هنر نمایش در ایران