کتاب صوتی عجایب هفت گانه که توسط کاظم خلخالی محمود اختریان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . درست کردن اهرام در سرزمین مصر به دستور و امر فرعونها از سه هزار سال پیش ازمیلاد مسیح شروع شده است. تقریبا در حدود پنج هزار سال پیش و آخرین آنها در سال هزار و هشتصد پیش ا میلاد به آخر رسید .هر فرعون واسه ی خویش هرمی درست می کرد تا آرامگاه ابدی او شود. تا به اعتقادات مصریان دورانی که روح به بدن پادشاه خواهد برگشت توانسته باشد در بدن او که مومیایی شده است جای گیرد و فرعون همچنان توانسته باشد زندگی را دوباره شروع کند. و به این دلیل معمولا بدن مومیایی شده فرعون را تابوتی که به صورت او ساخته شده بود می گذاشتند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی عجایب هفت گانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی عجایب هفت گانه

 

برگرفته از سایت مای بوک