کتاب کوتاه صوتی اولین برف که توسط دو موپاسان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که مترجم آن مهدی سحابی است. گی دو موپاسان در مسیر سرنوشت تقریبا کوتاه چهل و سه ساله اش حدود سیصد کتاب کوتاه و بلند و شش عدد رمان و همچنان سه سفرنامه و یک نمونه جمع آوری شده ی شعر و مجلدی از چندین نمایشنامه به وجود آورده است. ولی نقاط خوب و کامل اثرهای موپاسان نوشته های کوتاه او می باشد.که بعضی از آنها از شاهکارهای مشهور ادبیات داستانی دنیا معرفی شده اند. موپاسان استاد انواع داستان کوتاه بوده که به قول سامرست موآم خواهید توانست آن را پشت میز شام یا در اتاق استراحت کشتی نقل نمایید و دقت شنوندگان را به آن جلب کنی.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوتاه صوتی اولین برف تماس بگیرید.

دانلود کتاب کوتاه صوتی اولین برف

 

برگرفته از سایت مای بوک