کتاب صوتی از جایی که هستید شروع کنید که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . عزیزان یکی از موجبات راضی نبودن ما از سرنوشت و زندگی این است که ما یک اندازه قاعده و قوانین برای خویش گذاشتیم که تمام آنها دست و پاگیر هستند و سبب درجا زدن ما می شوند. برای مثال بسیاری از ایام یک اهدافی داشته و داریم. اما کاری انجام نداده و تمام وقت در انتظار یک فرصت می باشیم.یک فرصت بسیار بزرگ .هرچند این فرصت بزرگ دقیقا مشخص نمی باشد چه چیزی است. و تمام وقت هنگامی از ما می پرسند برای چه کاری انجام ندادی می گوییم فرصتش پیش نیامده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی از جایی که هستید شروع کنید تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی از جایی که هستید شروع کنید

 

برگرفته از سایت مای بوک