دانلود کتاب خاطرات و خطرات اثر رضاقلی خان هدایت

 

 یکی از مردان نامی و رجال سیاسی که در این راه دامن همت بکمر زده و شرح وقایع زمان و خاطرات خود را برشته تحریر در آورده مرحوم حاجی مهدیقلی هدایت مخبر السطنه است.
مرحوم مهدیقلی هدایت پسر علیقلی خان مخبرالدولهو نوه رضاقلی خان هدایت است که در سال 1280 قمری متولد شد.

و پس از فراگرفتن مقدمات در 1295 برای تحصیل عازم آلمان گردید و در 1297 بایران مراجعت کرد و بتکمیل زبان فارسی و عربی پرداخت و در فراگرفتن فن موسیقی سعی بلیغ کرد.

در سال 1303 بسمت معلم زبان المانی در دارالفنون مشغول کار شد و در 1311 باسمت پیشخدمتی خاص ناصرالدین شاه رسما وارد خدمات دولتی گردید و در 1316 بریاست پست خانه و گمرگ و تلگرافخانه تبریز منصوب و در اواخر همان سال از سمت خود مستفی و عازم تهران شد و بریاست مدرسه علمیه و سرپرستی مدارس دیگر تعیین گردید .

و در مسافرت دوم مظفر الدین شاه برنگ بنابمیل علی اصغر خان امین السلطان باروپا حرکت کرد و در پوتسدام بقافله پیوست. پس از صدور فرمان مشروطیت باتفاق برادرش مرتضی قلی خان صنیع الدوله و چندی دیگرمامور تهیه قانون انتخابات شد و......

 

برای خرید کتاب خاطرات و خطرات اثر رضاقلی خان هدایت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب خاطرات و خطرات به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب خاطرات و خطرات