دانلود کتاب خاطرات ظل السلطان

 ظل السطان این کتاب را در سال 1323 قمری در ییلاق قمشلو تنظیم میکند و در تنظیم آن از همکاری یکی از فرزندانش اسمعیل برخوردار می شود.
خود می نویسد پیش از آن روزنامه هایی از سفرهای شکاری خود می نوشته و کتاب حاضر را پرداخته است.
او موقع تنظیم کتاب پنجاه و آنها را به هنگام تالیف کتاب بر اساس چند باب مرتب ساخته و هشت ساله بود و کتابش در سال 1325 به چاپ رسید
اساس مطالب این کتاب شرح مسافرتهای مولف است.
1) مازندران و استراباد
2)فارس
3) اصفهان
4) عراق
5) لرستان و بروجرد
6) فرنگستان
یعنی در حقیقت شش سفرنامه است که در خلال انها مطالب و مواد و اطلاعات دیگری هم مندرج شده است.
ظل السطان به مانند اغلب نوبیسندگانی سنتی بر اساس تداعی معانمی و بطور استطرادی هرجای مطلبی مناسب می یافت که ارتباطی با مطالبش می داشت ان را وارد سفرنامه می کرد.ار این قبیل است اطلاعات جغرافیایی و تاریخی و منقولات از کتب و اظهار فظلهای کم مایه و من در اوردی و تحقیقات غیر قابل اعتماد.
اما انچه مربوط مربوط می شود به مشاهدات عینی خود او واجد اهمیت است.مثلا شرحی که از پوشاک وخوراک مردم مازندران داده و اگاهییهای که از رسم و اداب زندگی انان نوشته است همه ارزشمند و از موارد مورد استفاده در تحقیقات تواند بود.
از همین قبیل است اطلاعاتی که درباره تهران و ساختمانهای ان و وضع شهری داده است . و درباره اصفهان و کاشان و نطنز و ایلات و عشایر فارس و لرستان.
قسمت عمده ای از کتاب به شرح شکارهای او اختصاص دارد و ...

 

 

برای خرید کتاب خاطرات ظل السلطان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب خاطرات ظل السلطان جلد اول

دانلود کتاب خاطرات ظل السلطان جلد دوم