دانلود کتاب خاطره های امیر عالم خان: تاریخ حزن الملل بخارا

 این کتاب عبارت ازسه فصل است : فصل اول که خاطره امیر که در 80 صحیفه جای گرفته است.فصل دوم چنین نامیده شده است است: یادداشت اعلیحضرت سید امیر عالم خان.امیر بخارا که در تاریخ سپتمبر 1927 توسط نماینده و وکیل مطلق خود جنرال حاجی یوسف بی مقیم بای به انجمن اتفاق ملل تقدیم گشته است.
فصل سوم که تاریخ زندگانی امرای بخارا نامیده شده در آن ترجمه حال امیر عبدالاحد خان مختصر بیان یافته است.
کتاب با خاطره های ژنرال نامبرده دایر بر سپاریدن عالم خان به انجمن اتفاق ملل در ژنو ختم شده است.
در خاطره های عالم خان محیط جغرافی و ترتیب اداره کنی امارت بخارا.نفوس این ملک وظیفه بعضی از منصب داران عملیات شخصان تاریخی.مولف تاریخ سلیمی.میرزا سلیم بیک.انور پاشا.ابراهیم بیک.مناسب بخارا با روسیه و حکومت موقتی با انگلیسیها و افغانستان و غیره مساله های جالب دقت عرفه و سالهای انقلاب ذکر یافته اند.

 خاطره های عالم خان از چند جهت برای آموختن تاریخ خلق تاجیک دارای اهمیت ویژه است.
برای اثبات آن می خواهیم دقت خواننده را به یک مساله جلب نماییم.و این هم باشد یاری افغانستان به امیر بخارا.
در تاریخ خلق تاجیک ذکر یافته است که در ابتدای ماه مارچ سال 1918 در بخارا دسته های افغانها به یاری امیر آماده شده تعدادشان به دوهزار می رسید.
خجت رسمی و شهادت مولفان زیرین گواهی می دهد که دایر به این مساله اشتباه جزیی راه یافته است.
بنابرآن عاید این دلیل تاریخی می باید مفصل روشنی انداخت.
در بایگانی ملی افغانستان یک سلسله سندها محفوظند.
یکی از آنها مکتوب جوابی پادشاه افغانستان.امان الله خان به دو نفر منصب دار شهر مزار شریف می باشد

 

برای خرید کتاب خاطره های امیر عالم خان: تاریخ حزن الملل بخارا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطالب مراجعه نمایید

 

 

 

 دانلود کتاب خاطره های امیر عالم خان: تاریخ حزن الملل بخارا