دانلود کتاب چهره عریان زن عرب اثر نوال سعداوی ترجمه مجید فروتن , رحیم مرادی

 

 انگیزش نگارش این کتاب خاطرات جانکاه مردان و زنان بیشماری است که در طی سال های طولانی طبابت من در مناطق شهری و روستایی زنگ خانه مرا بصدا در آوردند و با کوله باری از مشکلات جنسی و روحی بدرون گام نهادند.
بسیاری احیانا تصور خواهند کرد که این کتاب تنها به زنان و مسائل عاطفی و جنسی آن ها و یا به خانواده ها اطفال و شوهران زنان بسنده خواهد کرد.
اصولا مطالعه درباره مسائل زنان همواره در انتهای فهرست موضوعات با ارزش و قابل توجه قرار داشته است چرا که این قبیل مطالعات دارای طبیعتی محدود و ناظر بر گروهی خاص پنداشته می شد که ناگزیر باید موضوعات خود را از محدوده افقی تنگ برمی گزید.
مگر نه این است که جهان زنان به خانه خانواده و فرزندان محدود است؟
آیا این دنیای کوچک چگونه می تواند با مسائل بزرگ سیاسی و انسانی زمان ما نظیر آزادی.عدالت و یا اینده سوسیالیزم که بر افکار و احساسات ما مستولی اند برابری کند؟ اما در عمل هر کوششی که مطالعه عمقی موقعیت زنان در جامعه را عهده دار شود.

آنگاه که خود را از قید این بردشات که زن صرفا وسیله ای برای تولید نسل است برهاند.مسائل بسیار وسیعتری از کلیه جوانب حیات بشری را موضوع بررسی خویش خواهد یافت.
چنین مطالعه ای ما را به قلمرو سیاست رهنمون خواهد شد و یا به بیان دقیق تر خود به انگیزه سیاسی طراز اولی که به مبارزه پایان ناپذیر راه آزادی و حقیقت پیوسته است بدل خواهد شد.
بنای سیاست عالی هر مملکت از ترکیب خشت های کوچک بسیار و جزئیاتی چون امیال و مسائل افراد و نیازهای شخصی انان شکل گرفته است.
زندگی خصوص افراد و نیازهای آن ها آن نیروی محرکه و هدایت کننده ای است که در تحلیل نهایی به یک خواسته سیاسی.سیاستها و سرانجام به سیاست کلی یک مملکت تلخیص و ترجمه می گردد.
این زندگانی خصوصی طبعا دقایق ظریف مسئله جنسیت روابط میان زن و مرد و مناسبات تولید و تقسیم کار همه را در بر می گیرد.
کوچک شماردن مسائل زنان و جنسیت یا از عدم درک اصول سیاست ناشی می گردد و یا از نادیده گرفتن ان ها.
این واقعیتا را بیش از این نمی توان انکار کرد که عقب ماندگی بنیادی جامعه در تمامیت خود منجر خواهد شد.
به این دلیل ازادی زنان را باید جز مکمل مبارزات اجتماعی اعم از مبارزه علیه اشکال گوناگون اختناق یا مبارزه برای رهایی همه طبقات و گروهای تحت ستم سیاسی و جنسی بحساب ا.رد

برای خرید کتاب چهره عریان زن عرب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب چهره عریان زن عرب